Colocation Server. การให้บริการพื้นที่ ฝากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Colocation Server) เพื่อที่จะทำ Web Server, Mail Server, Database Server เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน ในการดูแลอุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นเอง ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่เหมาะสม และยังอยู่บนบริการเครือข่ายความเร็วสูงตลอด 24 ชม. รวมถึงการสนับสนุนอื่นๆ ไว้ให้ เช่น IP Address, Program or Application Software, Tool, Web-mail, File Server ฯลฯ ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนไปยัง Server ที่ไปเช่าพื้นที่ไว้ได้อย่างง่ายดายรวดเร็ว
more..
Dedicated Server. บริการให ้เช่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ( Dedicated Server ) เพื่อจัดเก็บข้อมูล หรือ website ธุรกิจของท่าน โดยไม่ต้องใช้ Server ร่วมกับผู้อื่น เพื่อประสิทธิภาพ การเข้าถึงข้อมูลของท่าน โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนในส่วนของ Server
more..
VPS Server. บริการให้แบ่งเช่าเซิร์ฟเวอร์ ( VPS Server ) ด้วยกลไกการทำงานของซอฟท์แวร์อันซับซ้อน เพื่อแบ่งเซิร์ฟเวอร์ออกเป็นเสมือน Dedicated Server หลายๆเครื่อง บนฮาร์ดแวร์เพียงเครื่องเดียว ที่มีประสิทธิฺภาพสูง ท่านสามารถควบคุมบริหารซอฟร์แวร์ได้เอง ลดปัญหาเรื่องการเสียของอุปกรณ์
more..
|Home |Data Center | Product | Service | Colocation | Dedicated | VPS | Storage | Contact | About